Các thiết bị đang kết nối đến điểm phát wifi sẽ được liệt kê bên dưới nút Edit

Các thiết bị đang kết nối đến điểm phát wifi sẽ được liệt kê bên dưới nút Edit