Từ từ lùi bước. Không quay đầu chạy.

Từ từ lùi bước. Không quay đầu chạy.,kỹ năng sinh tồn,đối phó với hổ,đối phó với sư tử