5b47207c85600a2de4217657-2241-1533552678

Nhà nguyện có sức chứa tới 60 người dưới hang. Ảnh: Alexei Gurevich/Sputnik News.