hacker-1496016077jpg-bb-baaadaHJ07

Lỗ hổng mới trên Android khiến dễ bị đánh cắp mật khẩu và dữ liệu