5b471f7715e9f939d12dd5e5-7827-1533552677

Những lối đi trong hang. Ảnh: Alexei Gurevich/Sputnik News.